Make your own free website on Tripod.com
 
 
®Ñ¦W:           No Make
ªìª©:           1998¦~4¤ë24¤é
Äá¼v:           ºµ¨¦³e
¥Xª©:           ¶°­^ªÀ
µo¦æ:           ¶°­^ªÀ
©w»ù:          Y1456(°£µ|)
 
 
®Ñ¦W:          Beach Boys Speacial
ªìª©:          1997¦~12¤ë30¤é
Äá¼v:          ©£¥Ð´f©M, ¨¤¦«á¹F¦Ú
¥Xª©:          ´I¤h¹qµø¥x
µo¦æ:          §ß®áªÀ
©w»ù:         Y952(°£µ|)
 
 
®Ñ¦W:         ¬P´Á¥|©Ç½Í
ªìª©:         1997¦~9¤ë27¤é
¥Xª©:         ´I¤h¹qµø¥x
µo¦æ:         §ß®áªÀ 
©w»ù:         Y1200(°£µ|)
 
 
®Ñ¦W:         Beach Boys §@«~¶°
ªìª©:         1997¦~9¤ë19¤é
¥Xª©:         ¨¤¤t©±
µo¦æ:         ¨¤¤t©±
©w»ù:         Y1300(°£µ|)
 
 
®Ñ¦W:          Beach Boys
ªìª©:          1997¦~9¤ë19¤é
µÛªÌ:          ©£¥Ð´f©M, ¨¤¦«á¹F¦Ú
¥Xª©:          ´I¤h¹qµø¥x
µo¦æ:          §ß®áªÀ
©w»ù:          Y1238(°£µ|)
 
 
®Ñ¦W:          20 ¥@¬ö«ä¶m¯f
ªìª©:          1997¦~7¤ë20¤é
µÛªÌ:          ­ì±N¤H
¥Xª©:          §ß®áªÀ
µo¦æ:          §ß®áªÀ
©w»ù:          Y1143(°£µ|)
 
 
®Ñ¦W:          20 ¥@¬ö«ä¶m¯f in Fantastic Love Story
ªìª©:          1997¦~5¤ë31¤é
µÛªÌ:          ­ì±N¤H, ¤¤®q§^­¦
¥Xª©:          ¼w¶¡®Ñ©±
µo¦æ:          ¼w¶¡®Ñ©±
©w»ù:          Y1500(°£µ|)
 
 
 
®Ñ¦W:          20 ¥@¬ö«ä¶m¯f   Äá¼v¤é°O 
                        * ¼s¥½²D¤l  »·¤s§ö  * 
ªìª©:          1997¦~4¤ë30¤é
µÛªÌ:          ¼s¥½²D¤l,  »·¤s§ö
¥Xª©:          ¼w¶¡®Ñ©±
µo¦æ:          ¼w¶¡®Ñ©±
©w»ù:          Y1500(°£µ|)
 
 
®Ñ¦W:          ¼s¥½²D¤l ?H? ªì¼g¯u¶°  (Hopping)
ªìª©:          1998¦~4¤ë24¤é
µÛªÌ:          »ôÃòM¶Q
¥Xª©:          ¶°­^ªÀ
µo¦æ:          ¶°­^ªÀ
©w»ù:          Y1456(°£µ|)
 
 
®Ñ¦W:          ¼s¥½²D¤l ? R ? ªì¼g¯u¶°  (Running)
ªìª©:          1996¦~9¤ë30¤é
µÛªÌ:          »ôÃòM¶Q 
¥Xª©:          ¶°­^ªÀ
µo¦æ:          ¶°­^ªÀ
©w»ù:          Y1456(°£µ|)
 
 
®Ñ¦W:          96 CM ¬ü¤Ö¤k¤j¹ÏŲ 
ªìª©:          1996¦~2¤ë28¤é 
¥Xª©:          ¦Ë®Ñ©Ð 
µo¦æ:          ¦Ë®Ñ©Ð
©w»ù:          Y1456  (°£µ|)